Vedtægter for Egtved Idrætsforening

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Egtved Idrætsforening, og hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§ 3 Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet idrættens hovedorganisationer DIF og DGI samt Idrætsrådet i Vejle Kommune.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. 

Stk. 2. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Æresmedlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen samt gratis medlemskab.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan – efter indstilling af et flertal i et afdelingsudvalg – ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. En afdeling kan kun indstille egne medlemmer til eksklusion. Er en eksklusion vedtaget, afgør hovedbestyrelsen om den er gældende for samtlige tilsluttede afdelinger og hvor længe. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke sagen for førstkommende ordinære generalforsamling, der da træffer endelig beslutning under hensyn til hovedorganisationernes love og bestemmelser.


§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Dog skal generalforsamlingen respektere de på afdelingernes medlemsmøder foretagne personvalg i henhold til vedtægterne.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og annonceres på idrætsforeningens hjemmeside og til foreningens medlemmer via mail og/eller sms, med mindst 14 dages varsel.
I tilfælde af, at fysisk afholdelse af generalforsamlingen ikke er mulig inden 1. marts, kan denne udskydes til afholdelse senest 1. maj. Ellers afholdes denne online.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Kun Fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 16 år, forældre til aktive medlemmer under 16 år, medlemmer af afdelingernes udvalg, afdelingernes trænere samt medlemmer af hovedbestyrelsen, har stemmeret. Forældre til aktive medlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen.

Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). 

Stk. 6. Afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
4. Aflæggelse af Afdelingernes beretninger.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
6. Indkomne forslag.
7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer (for 1 år).
8. Valg af 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer (for 1 år).
9. Valg af medlemmer til Egtved Idræts- og Multicenters repræsentantskab og bestyrelse foretages i henhold til Egtved Idræts- og Multicenters vedtægter (for 2 år). 
10. Valg af 2 revisorer samt valg af 1 revisor suppleant, alle vælges for 1 år.
11. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer over 16 år stiller skriftligt begrundet krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal annonceres i på foreningens hjemmeside www.egtvedif.dk, med angivelse af dagsorden med mindst 7 dages varsel.

Stk. 3. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

§ 7 Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen sammensættes af 3-5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, suppleret med 1 eller 2 repræsentanter for hver af de afdelinger, der er tilknyttet foreningen. Afdelingsrepræsentanter vælges på de respektive afdelingers medlemsmøder. Hver afdeling har 1 stemme i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. De 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen konstituerer sig med formand på første møde efter generalforsamlingen. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen skal føre referat over alle sine møder, generalforsamlingen og andre vigtige begivenheder i foreningen.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg efter behov. Retningslinierne for disse udvalg vedtages ved nedsættelse af udvalget.

§ 8 Afdelinger

Stk. 1 Til varetagelse af foreningens aktiviteter nedsættes, af hovedbestyrelsen, et antal afdelinger ledet af et afdelingsudvalg bestående af minimum 3 medlemmer:

Stk. 2. Repræsentanter for de enkelte afdelingers udvalg vælges på medlemsmøder der afholdes således:

Gymnastikafdelingen: Periode 15/10 – 15/11

Fodboldafdelingen: Periode 25/10 – 25/11

Badmintonafdelingen: Periode 1/3 – 1/5

Tennisafdelingen: Periode 1/9 – 1/10

Håndboldafdelingen: Periode 1/4 – 1/5 

Bordtennisafdelingen: Periode 1/3 – 1/4

Motionscentret: Periode 1/4 - 1/5

Alle valg gælder fra medlemsmødets afholdelse.

Stk. 3. Kun Fremmødte aktive afdelingsmedlemmer der er fyldt 16 år, forældre til aktive afdelingsmedlemmer under 16 år samt medlemmer af afdelingernes udvalg og afdelingens trænere har stemmeret. Forældre til aktive afdelingsmedlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen.

Stk. 4. Medlemsmøderne indvarsles blandt andet ved opslag og ved information på idrætsforeningens hjemmeside og til afdelingens medlemmer via mail og/eller sms, minimum 14 dage før mødet. Ansvarlig for mødets indkaldelse er formanden for den pågældende afdeling.

§ 9 Afdelingernes organisatoriske opbygning

Stk. 1 Den enkelte afdeling vedtager selv på det årlige medlemsmøde forretningsordenen for afdelingen, eventuel opdeling i senior- og ungdomsafdeling samt antal af udvalgsmedlemmer, dog skal udvalget bestå af minimum 3 medlemmer, formand plus to udvalgsmedlemmer.
Det henstilles, at afdelingens formand/formænd repræsenterer afdelingen i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Den for afdelingen vedtagne forretningsorden, skal respektere nærværende vedtægter.

Stk. 3. Udvalget fører referat over udvalgets møder.

Stk. 4. Valgperioden til afdelingerne er 1 år.

Stk. 5. Fortegnelse over foreningens medlemmer føres af den enkelte afdeling. Den enkelte afdeling har selv ansvaret for afdelingens økonomi, og skal føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter ifølge de af hovedbestyrelsen givne retningslinjer.

Stk. 6. Afdelingsudvalget er ansvarlig for udfærdigelse af et årsbudget, og dette budget skal godkendes i hovedbestyrelsen 
forinden økonomiske dispositioner for budgetåret træffes. Eventuelle væsentlige negative afvigelser fra budgettet skal godkendes af hovedbestyrelsen. Afdelingsudvalgene er ansvarlig for, at de udfærdigede og godkendte budgetter følges, og i tilfælde af væsentlige negative budgetoverskridelser skal hovedbestyrelsen straks underrettes.

Stk. 7. Afdelingsudvalgene ansætter trænere og fastsætter træningstider, ligesom afdelingsudvalgene fastsætter kontingenter såvel indendørs som udendørs, alt sammen under hensyntagen til bestemmelserne i stk.6 vedrørende budgetter samt godkendelse af disse.

§ 10 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet føres af en af hovedbestyrelsen valgt hovedkasserer.

§ 11 Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden i hovedbestyrelsen i forening med et medlem af hovedbestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af 2 medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.

§ 12 Hæftelse

Stk. 1. Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de, af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Stk. 2. Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Stk. 2. Beslutning om sammenslutning eller optagelse af andre foreninger eller organisationer skal ske efter bestemmelserne om vedtægtsændringer jf. stk.1.

§ 14 Opløsning
Til bestemmelse om foreningens opløsning kræves ¾ stemmeflertal af de fremmødte på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum. Foreningens formue og ejendele tilfalder ved opløsning en lokal forening.